Skip to main content

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj produktov a služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke brandbonsai.com, alebo emailom (ďalej aj ako Služby).

Predávajúci

SÁM SEBE PÁN, s.r.o.
A. Žarnova 861/9, 971 01 Prievidza
IČO: 47411210
IČ DPH (EU VAT): SK2023858144

Email: info@brandbonsai.com

Banka: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN (EUR): SK1583300000002800801200

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 28867/R

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním online produktu, tovaru alebo služby.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. Cena produktov

Ceny za online produkty, tovar a služby uvedené v internetom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Nie sme platcami DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho, účet platobnej brány alebo PayPal účet.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky.

Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Možnosti platby

Kupujúci má možnosť zaplatiť v internetovom obchode Predávajúceho platobnou alebo kreditnou kartou. Priama platba na účet a platba na dobierku nie je možná.

5. Možnosti dopravy

Kupujúci má možnosť vybrať si ako spôsob doručenia kníh a iného fyzického tovaru služby Slovenskej pošty, alebo Packeta (Zásielkovňa). Pri doručení službou Packeta má kupujúci možnosť si vybrať akékoľvek výdajné miesto z ponuky, ktoré si vyberie tak, že názov vybraného výdajného miesta zadá do poznámky k objednávke.

6. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri online produktoch je pri platbe cez PayPal, platobnou kartou alebo online bankovým prevodom okamžite po prijatí platby Predávajúcim. Kupujúci dostane prístupy k online produktu emailom na emailovú adresu, ktorú zadal počas objednávky.

Pri fyzických produktoch (predovšetkým kníhách) je dodacia lehota zhodná s dodacími lehotami Slovenskej pošty a služby Packeta, ku ktorej sa pripočíta jeden deň. V prípade oneskoreného dodania Kupujúceho vopred upozorníme.

7. Poštovné a balné

Výška poštovného a balného je určená pri každej objednávke ešte pred zaplatením. Poštovné a balné sa na online produkty a služby nevzťahuje.

8. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu brandbonsai.com platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy, tzn. okamihom, kedy Kupujúci tovar zaplatí a prevezme od Predávajúceho.

Pri väčšine online produktov predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu. Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje Kupujúci prevzatím tovaru.

9. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax). Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry, na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu.

10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru či objednanej služby. Viac informácií o ochrane osobných údajov získate v dokumente Ochrana osobných údajov.

11. Spracovanie údajov klientov

Predávajúci spracúva údaje svojich klientov, ktorým sa predovšetkým stará o ich web stránky, webhosting, tvorí pre nich grafiku a/alebo iným spôsobom pomáha s podnikaním. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

Predávajúci nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Kupujúceho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Kupujúceho, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Kupujúceho na základe jeho Objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Kupujúceho.

Predávajúci vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Kupujúceho v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim riadi nasledovným:

 • Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Kupujúcim.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Kupujúci.
 • Dotknutými osobami sú zákazníci Kupujúceho.
 • Predávajúci je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 • Predávajúci je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom obchodných podmienok.
 • Predávajúci a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Kupujúceho. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
 • Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
  • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
  • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
  • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
  • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Kupujúci neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
 • Kupujúci má právo vyžiadať si osobné údaje, ktoré má Predávajúci uložené o Kupujúcom a o zákazníkoch Kupujúceho, teda Dotknutých osobách.
 • Predávajúci sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Kupujúceho, vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Kupujúcemu a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a Kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 3.5.2022 až do publikovania novšieho vydania. Aktuálne vydanie nájdete vždy na adrese:
https://brandbonsai.com/sk/vseobecne-obchodne-podmienky/